Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze

Statut

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Art. 1

§ 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwanym dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.

§ 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

§ 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

§ 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Koła bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

§ 5. Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, określonym w rozdziale IV Statutu Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie.

§ 6. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie prostokąta, z obrazem otwierających się drzwi i sylwetką osoby wychodzącej z ciemności ku słońcu, z napisem: "Otwórzmy przed nimi życie" oraz skrótu PSOUU.Art. 2

§ 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3. Stowarzyszenie współpracuje z Inclusion International - Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Inclusion Europe oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 3

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIAArt. 4

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Art. 5

Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez:

§ 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

§ 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.

§ 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.

§ 4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

§ 5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.

§ 6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

§ 7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

§ 8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.

§ 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:

* grup samopomocowych,
* grup wsparcia,
* usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
* placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
* informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.

§ 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność formacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.

§ 12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.

§ 13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.

§ 14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.

§ 15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.

§ 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

§ 18. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

§ 19. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

§ 20. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 51 § 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której zarobek może być przeznaczany wyłącznie na te cele.

§ 3. Działalność gospodarczą oprócz Zarządu Głównego mogą prowadzić wyłącznie Koła z osobowością prawną.

§ 4. Zarząd Główny oraz Koła z osobowością prawną mogą tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 6 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: * zwyczajnych, * wspierających, * honorowych.

Art. 7

 § 1. Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób z upośledzeniem umysłowym, osoby z upośledzeniem umysłowym posiadające świadomość członkostwa, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, a w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

§ 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Koła decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 3 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 2. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, 3. korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin

 § 4 Formy pomocy członkom z upośledzeniem umysłowym w realizowaniu ich praw członkowskich określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.

§ 5 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 2. lojalnie dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać zasad etycznych określonych przez Zgromadzenie Elektorów, 3. aktywnie przyczyniać się do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów m.in. przez podejmowanie zadań służących bezpośrednio realizacji celów Stowarzyszenia, 4. wpłacać regularnie składki członkowskie.

§ 6 Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie: 1. zgonu członka, 2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Koła, 3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia, 4. wykluczenia uchwałą Zarządu Koła w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwały, Zarząd Koła, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarządu Koła przysługuje członkowi odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości. Zarząd Główny zobowiązany jest zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie 3 m-cy. 5. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego w przypadku uporczywego, rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, gdy Zarząd Koła nie podjął czynności przewidzianych w pkt. 4. Od decyzji Zarządu Głównego o wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Elektorów, 6. rozwiązania Koła.

 § 7. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób: 1. skreślonych z listy członków w związku z § 6. pkt. 3. może nastąpić decyzją Zarządu Koła po opłaceniu zaległości, 2. wykluczonych w związku z § 6. pkt. 4. i 5. może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 4 lat i wymaga każdorazowo zgody Zarządu Głównego.

 Art. 8
§ 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne przyczyniające się materialnie do działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Koła na podstawie złożonego zobowiązania do minimum rocznego wspierania działalności.

§ 3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.

§ 4. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

Art. 9 § 1. Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.

§ 2. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Elektorów na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Koła poparty opinią Zarządu Głównego.

§ 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Art. 10 Za wybitne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia ustanawia się następujące wyróżnienia i odznaczenia: * dyplom honorowy, * odznakę, * medal Fideliter et Constanter czyli Wiernie i Wytrwale. Wzór i tryb nadawania wyróżnień i odznaczeń określa regulamin ustalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Art. 31
§ 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze,
 4. wartości niematerialne i prawne.

§ 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpływy ze zbiórek,
 3. darowizny,
 4. dotacje i subwencje,
 5. przychody uzyskane za oddane usługi,
 6. dochody z własnej działalności gospodarczej,
 7. inne wpływy.
§ 21. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 4. Majątek Stowarzyszenia będący we władaniu Kół nie posiadających osobowości prawnej pozostaje własnością Stowarzyszenia reprezentowanego przez Zarząd Główny.

§ 5. Sposób przekazania majątku Kołom, które uzyskały osobowość prawną, określa instrukcja majątkowa Stowarzyszenia.

§ 6. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu Głównego.

§ 7. W razie rozwiązania lub likwidacji Koła, majątek przechodzi na własność Stowarzyszenia.

Art. 311
Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia alba są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
 5. udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.
Art. 32
W razie podjęcia przez Zgromadzenie Elektorów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Postanowienie Sądu o Rejestracji Stowarzyszenia wydane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie 16.VII.1991 r. Sygn. akt. VII, Nr Rej. Stowarzyszenia RST 1045 Postanowienie Sądu o Wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162757 wydane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS dnia 28.05.2003 r.

Zmiany w Statucie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dokonane przez Zgromadzenie Elektorów w dniu 25 kwietnia 2004 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 listopada 2004 r.